procedure deletefitskey

Delete a FITS key in the header.

Syntax
deletefitskey fits x, string key

See also
function getfitskey
procedure setfitskey