Publikationen von D. Kröll

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Gaczkowski, B.; Roccatagliata, V.; Flaischlen, S.; Kröll, D.; Krause, M. G. H.; Burkert, A.; Diehl, R.; Fierlinger, K.; Ngoumou, J.; Preibisch, T.: Squeezed between shells? The origin of the Lupus I molecular cloud - II. APEX CO and GASS H i observations. Astronomy & Astrophysics 608, A102 (2017)
Zur Redakteursansicht