Publikationen von F. Gao

Zeitschriftenartikel (1)

1.
Zeitschriftenartikel
Ganci, V.; Labadie, L.; Klarmann, L.; de Valon, A.; Perraut, K.; Benisty, M.; Brandner, W.; Garatti, A. C. o.; Dougados, C.; Eupen, F. et al.; Lopez, R. G.; Grellmann, R.; Sanchez-Bermudez, J.; Wojtczak, A.; Garcia, P.; Amorim, A.; Bauböck, M.; Berger, J.-P.; Caselli, P.; Clénet, Y.; du Foresto, V. C.; de Zeeuw, P. T.; Drescher, A.; Duvert, G.; Eckart, A.; Eisenhauer, F.; Filho, M.; Gao, F.; Gendron, E.; Genzel, R.; Gillessen, S.; Heissel, G.; Henning, T.; Hippler, S.; Horrobin, M.; Hubert, Z.; Jiménez-Rosales, A.; Jocou, L.; Kervella, P.; Lacour, S.; Lapeyrère, V.; Le Bouquin, J.-B.; Léna, P.; Ott, T.; Paumard, T.; Perrin, G.; Pfuhl, O.; Heißel, G.; Rousset, G.; Scheithauer, S.; Shangguan, J.; Shimizu, T.; Stadler, J.; Straub, O.; Straubmeier, C.; Sturm, E.; Dishoeck, E. v.; Vincent, F.; Fellenberg, S. D. v.; Widmann, F.; Woillez, J.: The GRAVITY young stellar object survey - VIII. Gas and dust faint inner rings in the hybrid disk of HD141569. Astronomy and Astrophysics 655, A112 (2021)
Zur Redakteursansicht